Strona główna Opactwo Zakon Cysterski Historia Zakonu Poznać cystersów. Studia i dokumenty
Poznać cystersów. Studia i dokumenty
W 2001 r., nakładem kurii generalnej Zakonu Cysterskiego w Rzymie, opublikowana została obszerna, licząca blisko pięćset stron, antologia, zatytułowana w oryginale: Per meglio conoscere l’Ordine Cistercense. Pomieszczono w niej erudycyjne studia historyczno-prawne pióra o. Polikarpa Zakara OCist, zogniskowane wokół problematyki konstytucji zakonnych w ich rozwoju dziejowym, oraz edycje nowszych dokumentów regulujących różne aspekty współczesnego życia cysterskiego. Zebrane w całość teksty te tworzą znakomity wykład, liczącej ponad dziewięćset lat, historii zakonu. (...) Opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, o. Piotr Chojnacki OCist, zainicjował w 2008 r. prace mające na celu przygotowanie polskiego przekładu niniejszej publikacji. W wydaniu tym zdecydowano się zmienić pierwotny układ tomu, wyodrębniając w nim dwie części. Wiązało się to jednocześnie z nadaniem mu nowego, polskiego tytułu — Poznać cystersów. Studia i dokumenty.

W części pierwszej (Studia) zebrane zostały cztery, genetycznie ze sobą powiązane, rozprawy autorstwa o. Polikarpa Zakara (Założenie klasztoru Cîteaux, Początki Zakonu Cysterskiego. Krótkie uwagi na temat badań prowadzonych w latach 1954–1969, monumentalne Dzieje prawa konstytucyjnego Zakonu Cysterskiego oraz Kuria generalna Zakonu Cysterskiego), ogłoszone na łamach różnych wydawnictw w latach 1964–1998 i uaktualnione przez Autora na potrzeby wydania włoskiego.

(poniżej pliki do pobrania!)

Część druga (Dokumenty) zawiera natomiast tłumaczenia dokumentów zatwierdzonych przez kapitułę generalną zakonu w 2000 r. (Deklaracja o współczesnym życiu cysterskim, Statut o fundacjach, Program formacji, Regulamin obrad kapituły generalnej oraz Orędzie do członków zakonu na temat komunii w rodzinie cysterskiej) i Stolicę Apostolską (Konstytucje Zakonu Cysterskiego). Podstawę do opracowania ich przekładów, publikowanych w niniejszym tomie, stanowił tekst w języku łacińskim. Tam jednak, gdzie było to możliwe, zużytkowano istniejące tłumaczenia na język polski. Uwzględniono ponadto późniejsze uzupełnienia, poprawki oraz erraty. Zgodnie z dekretem z dnia 1 czerwca 2010 r., wydanym przez o. Piotra Chojnackiego OCist, opata prezesa Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, należy je uważać za obecnie obowiązujące w kongregacji.

Kierując niniejszy tom w sposób szczególny do rąk mnichów cysterskich, mamy nadzieję, że zebrane w nim teksty przyczynią się do lepszego poznania przeszłości zakonu, zarówno tej odległej, sięgającej schyłku XI stulecia, ale również tej bliższej, sprzed stu czy pięćdziesięciu lat. Poprzez umacnianie więzi z rzeczywistością przeszłą i właściwe jej rozumienie buduje się bowiem pamięć historyczną, bez której nie jest możliwe ugruntowanie własnej tożsamości.

Piotr Chojnacki OCist, Krzysztof Jankosz OCist, Marcin Starzyński

(Ze Wstępu do wydania polskiego. Książka niedostępna w sprzedaży; wkrótce będzie dostępna w ważniejszych bibliotekach w Polsce)

 

Deklaracja kapituły generalnej Zakonu Cysterskiego o współczesnym życiu cysterskim

Konstytucje Zakonu Cysterskiego