Strona główna Parafia Mogiła Dzieje parafii w Mogile Podział parafii św. Bartłomieja - Czyżyny
Podział parafii św. Bartłomieja - Czyżyny
Kościół św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach.Siedlecki pełnił służbę jako proboszcz Mogiły do swojej śmierci w 1935 r. ale tuż przed jego śmiercią mieszkańcy wsi Czyżyny, która obok Łęgu należała wówczas do parafii św. Bartłomieja w Mogile, rozpoczęli starania o utworzenie z Czyżyn osobnej parafii i wybudowanie w Czyżynach kościoła parafialnego. 3 grudnia 1934 r. Czyżynianie napisali list do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w którym uzasadniali konieczność budowy u siebie kościoła, m.in. "Z powodu dość znacznej odległości od kościoła w Mogile nie wszyscy mieszkańcy mogą brać udział w nabożeństwie, a zwłaszcza starcy i dzieci. Z przytoczonych powodów proszę usilnie władze kościelne o łaskawe rozpatrzenie niniejszej prośby i skierowanie całej akcji na właściwe tory".

Po śmierci Siedleckiego tymczasowym administratorem Mogiły został ks. Jan Rutan w dniu 26 kwietnia 1935 r.. Wówczas cystersi mogilscy podjęli starania o odzyskanie zarządu nad potrafią mogilską i w dn. 26 czerwca 1935 r. skierowali do Kurii w Krakowie list: "Do Najprzewielebniejszej Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie. Konwent oo. Cystersów w Mogile zgłasza się jako kandydat do objęcia opróżnionej przez śmierć sp. ks. prałata Wojciecha Siedleckiego parafii w Mogile, o ile zgadza się to z zamiarami Najprzewielebniejszej Książęco-Metropolitarnej Kurii. Tymczasem zaś Konwent oświadcza gotowość do tymczasowego administrowania opróżnionej parafii z tego względu, że i tak w kościele klasztornym odprawiają się nabożeństwa i głosi się kazanie tak jak w parafii ponieważ ludzi uczęszczających licznie do kościoła klasztornego nie parafialnego nie można pozbawić Słowa Bożego. Konwent gotów jest jest do pertraktacji w sprawie podziału, jak i do udotowania przyszłej parafii w Czyżynach". Dokument podpisał przeor o. Robert Kuchar.

W post scriptum przeor Konwentu dodał, że posiada zaliczony egzamin proboszczowski, i że pracował już przez 15 lat w duszpasterstwie świeckim. Starania cystersów mogilskich o objęcie patronatu nad parafią w Mogile były konsekwencją rozmów z Siedleckim w 1934 r. i z ustaleń z generałem Zakonu, jak też kontynuacją prac nad objęcie patronatu parafii realizowanych jeszcze w XIX wieku.

Ostatecznie administratorem parafii Mogiły został ks. Józef Zastawniak, który kontynuował prace nad budową nowej fary w Czyżynach. W liście do przełożonych duchownych w Krakowie pisał w dn. 3 lipca 1936 r. "Do Najprzewielebniejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej w Krakowie. Niżej podpisany administrator parafii Mogiła, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła w Czyżynach, prosi o łaskawe udzielenie, mi pozwolenia na odprawienie mszy św. polowej w Czyżynach w jedną z najbliższych niedzieli no miejscu gdzie ma stanąć Kościół. Z okazji bowiem rozpoczęcia budowy kościoła dokonano by symbolicznego wykopu pod fundamenta, byłoby wygłoszone kazanie, aby ludności tamtejsza zachęcić do składek na kościół i podnieść wątpiących lub niewierzących w możliwość budowy na duchu. Wielu bowiem wstrzymuje się od datków, mówią, że dadzą ofiarę jak będą widzieć, że się rzeczywiście kościół buduje. Dotychczas ludność miejscowa złożyła około 1000 złotych". Dalej Zastawniak pisze, że pewien ofiarodawca przekazał dwa wagony cementu.

W piśmie z 6 X 1937 r. ks. Zastawniak prosi o pozwolenie na uroczystość 28 X jako święta patrona kościoła w Czyżynach im. Judy Tadeusza i wystawienie najświętszego Sakramentu w monstrancji w czasie sumy i nieszporów i prosi na ten dzień o odpust.

 

Krzysztof Rosołek