Strona główna Projekty UE
Projekty UE
Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Nr projektu: RPMP.06.01.01-12-0089/16

Wartość projektu: 9 170 852,75 zł

Wartość dofinansowania: 6 355 400,74 zł

Cele i planowane efekty projektu:

Głównym cele Projektu jest ochrona i opieka nad unikalnym zabytkiem reprezentującym dziedzictwo cystersów - założeniem klasztornym Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile jako bezcennym świadectwem europejskiej architektury, budownictwa oraz nad dziełami sztuki i przedmiotami rękodzieła artystycznego w celu przystosowania do działalności kulturotwórczej poprzez utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką.

Projekt obejmuje:
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytku nieruchomym wraz z otoczeniem, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego ; rezultatem działań będzie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz wyeksponowanie wartości kulturowych, artystycznych i estetycznych zabytku (w tym uzupełnienie jego części) oraz dostosowywanie obiektu do rozwoju istniejących oraz wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego.
- zakup sprzętu i wyposażenia
- działania związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego (zabytkowych zbiorów).

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 
Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie (etap 1)

28.07.2017

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046847 oraz http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r. w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.


Zmiany treści ogłoszenia:

31.07.2017

Zamawiający informuje o zmianie linku, pod którym można pobrać całość materiałów dot. niniejszego postępowania, w tym dokumentację projektową na następujący:
http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html

18.08.2017

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 22.08.2017 do godz. 14:30 na 25.08.2017 do godz. 14:30. Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie uległy zmianie.


Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2017 r. w przedmiocie konkursu ofert na zadanie:

- w dotacji ze środków EFRR: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017 r.,
- w dotacji ze środków NFRZK: Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - zadanie 2017 - budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku.

Odpowiedzi na pytania: Pobierz plik


Informacja o wybranym wykonawcy:

Informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046847 zostały opublikowane wyniki postępowania pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r. w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK).

 
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego

17.08.2017

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.


Zmiany treści ogłoszenia:

24.08.2017

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 29.08.2017 do godz. 13.00 na 31.08.2017 do godz. 13.00 i odpowiednio zmiany terminu otwarcia ofert z 29.08.2017 godz. 13.15 na dzień 31.08.2017 godz. 13.15 a nadto - analogicznie - zmiany sposobu opisania kopert zawierających ofertę. Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie ulegają zmianie.


Odpowiedzi na pytania:

24.08.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.08.2017 w przedmiocie konkursu ofert na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)


Informacja o wybranym wykonawcy:

Informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049590 zostały opublikowane wyniki postępowania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)

 
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego

6.09.2017

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.


Informacja o wybranym wykonawcy:

Informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostały opublikowane wyniki postępowania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)

 
Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie (etap 2)

21.09.2017

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1057278 oraz http://www.skozk.pl/NFRZK-P-9-10-10-2017.html zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II)” (EFRR) / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018-2019)” (NFRZK)

Zapraszamy do składania ofert.


Odpowiedzi na pytania:

4.10.2017

Odpowiedź na pytanie z dnia 2.10.2017 w przedmiocie konkursu ofert na zadanie:
Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap II)” (EFRR) / „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018-2019)” (NFRZK)