Strona główna Parafia Mogiła Willa Rogozińskich w Mogile
Willa Rogozińskich w Mogile

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli Mogiła, Lisisko i Miłośników Ziemi Mogilskiej (dalej w artykule: Stowarzyszenie) zostało zarejestrowane w 1999 r. Stowarzyszenie liczyło wówczas 19 członków założycieli. Obecnie w Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest około 50 członków i na jego czele stoi prezydent (pani Alicja Pęgiel), funkcję zastępcy pełni Krzysztof Olszewski, skarbnika – Tomasz Dryl. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie wszystkich członków organizacji. Formy aktywności Stowarzyszenia można przeglądać na dwóch płaszczyznach: kulturalnej i społecznej.

Działania na płaszczyźnie kultury mają cel integracyjny i przejawiają się w corocznie organizowanych dożynkach, które powoli zyskują sobie rangę dzielnicową i w czasie, których do tradycji należą odwiedziny przedstawicieli Stowarzyszania w domach najstarszych spośród Seniorów parafii mogilskiej. W zakresie prac społecznych Stowarzyszenie sprawdza infrastrukturę ekonomiczną i społeczną osiedli Mogiła i Lesisko.

Największą inwestycją Stowarzyszenia jest kwestia włączenia osiedli Mogiły i Lesisko do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Na pewnych odcinkach prac Stowarzyszenie wspierane jest przez XVIII Dzielnicę. Trzy lata temu Stowarzyszenie rozpoczęło starania o uzyskanie prawa do dzierżawy nieruchomości pod numerem 2a przy ul. Klasztornej, zwanej ”Willą Rogozińskich”. W drugim kwartale 2004 r. ma zostać podjęta ostateczna decyzja o przekazaniu w dzierżawę "Willi Rogozińskich" tej organizacji, jak wyjaśnia pismo Prezydenta Miasta Krakowa z 20 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie spełnia wszelkie wymogi konieczne do ubiegania się i uzyskania prawa do dzierżawy tej nieruchomości i zamierza przeznaczyć willę na Dom Kultury dla mieszkańców osiedli, Lesisko i pozostałych osiedli Nowej Huty, w którym prowadzone rozmaite formy z dziećmi i z młodzieżą przez wyszkolonych i doświadczonych pedagogów oraz wychowawców. Ośrodek ten będzie pełnić misję kulturotwórczą w tak zaniedbanym obecnie pod tym względem rejonie Nowej Huty.

Obecnie poza Nowohuckim Centrum Kultury nie ma innego ośrodka kultury, który pełniłby wyżej wspomnienie funkcje. Plany zakładają zorganizowanie prac z młodzieżą w kółkach zainteresowań takich, jak: fotograficzne, malarskie, teatralne itp. Ponadto będą organizowane odczyty, spotkania muzyczne w formie koncertów kameralnych. Zajęcia te zainteresują młodzież rożnymi formami aktywności pozaszkolnej i umożliwią jej rozwijanie własnych umiejętności. Zgłaszają się już do Stowarzyszenia wychowawcy chętni do współpracy. Jednak szczegółowy plan zajęć z młodzieżą wykrystalizuje się z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie ostatecznej decyzji o prawie do dzierżawy nieruchomości. Warto zaznaczyć, ze Stowarzyszenie ubiega się tylko o tytuł prawa do dzierżawy majątku, nie zaś o tytuł własności, który nadal będzie należał do Skarbu Państwa. Tę kwestię wyjaśnia pismo skierowane do Stowarzyszenia i podpisane przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego z dnia 20.01.2004 r., w którym wystawca dokumentu pisze: "Przed Wojewodą Małopolskim prowadzone jest postępowanie w sprawie przekazania działki (...) (Willa Rogozińskich, przyp. autora) na rzecz Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu w trybie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  Postępowanie to zostało wstrzymane z uwagi na konieczność rozpatrzenia skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 28 grudnia 2001 roku, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 2 października 2001 rok, którą ten organ orzekł o odmowie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Kraków własności do wyżej wymienionych nieruchomości. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził poprawność zaskarżonej decyzji i tym samym została usunięta przeszkoda do dalszego prowadzenia tego postępowania. Do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do jego szybkiego zakończenia został zobowiązany Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. W przypadku gdyby Stowarzyszenia po przejęciu w dzierżawę budynku uległo rozwiązaniu ten budynek z działką, na której jest położony według prawa o Stowarzyszeniach powróci w bezpośrednie użytkowanie właściciela i żaden były członek Stowarzyszenia nie będzie miał prawa do jego użytkowania".

Stosowna umowa prawna o dzierżawie nieruchomości, którą przedstawiciele Stowarzyszenia podpiszą przed objęciem nieruchomości w użytkowanie będzie zawierać wśród warunków użytkowania nieruchomości wpis o przeznaczeniu budynku na potrzeby kulturalne mieszkańców, o których wyżej wspomniałem. Obecnie budynek wymaga kosztownego remontu, ale Zarząd Stowarzyszenia stara się pozyskać sponsora do tego celu.

 

Krzysztof Rosołek

Por. "Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja Ap." 3 (61)/2004, s. 11-12.