Strona główna Opactwo Archiwum i biblioteka
Archiwum i biblioteka


Zasady korzystania z zasobu Archiwum i Biblioteki. Wskazówki bibliograficzne
Osoby korzystające z zasobu Archiwum Cystersów w Mogile winny zapoznać się z Regulaminem Archiwum (dostępny poniżej), wypełnić i przesłać (najlepiej pocztą elektroniczną) "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego".
 
W sprawach związanych z Archiwum (oraz w sprawach skorzystania z zasobów Biblioteki Opactwa - publikacje sprzed 1945 r.) prosimy o kontakt z opactwem przez pocztę mailową.
Pragnący skorzystać z zasobów Biblioteki Opactwa lub z Biblioteki Parafialnej (publikacje po 1945 r.) proszone są o kontakt z opactwem. Szczegóły w zakładce KONTAKT. Więcej informacji o Bibliotece parafialnej w dziale BIBLIOTEKA PARAFIALNA.
Więcej…
 
Regulamin Archiwum Cystersów w Mogile

Pobierz Regulamin Archiwum Cystersów w Mogile.

 

 

 
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego - Archiwum Cystersów w Mogile

Pobierz Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego.

 

 

 
Archiwum i biblioteka cystersów w Mogile
Pierwszy zbiór obejmujący kilkanaście woluminów przynieśli mnisi z macierzystego klasztoru w Lubiążu w 1222 roku jako uposażenie klasztorne. Zgodnie z nakazem konstytucji cysterskich (por. J. Canivez, „Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis”, t. I, Louvain 1933, s. 15, p. XII) złożony był z dziewięciu ksiąg liturgicznych, Reguły i kalendarza oraz być może niektórych dzieł Ojców Kościoła, Biblii, „Liber usuum” (consuetudinum) i innych. Książki przechowywano w „armarium” obok zakrystii wraz z cenniejszym sprzętem służącym kultowi religijnemu.

O początkach biblioteki brak informacji. Rozwój działalności pisarskiej, naukowej, własne „scriptorium” i rola, jaką odgrywało opactwo w historii Zakonu świadczą, że zbiór szybko się powiększał o manuskrypty i książki z różnych dziedzin. Składał się z zakupów i darowizn.

W drugiej połowie XV w. staraniem opata Marcina Matyspaska zbudowano nad kaplicami bliźnimi południowymi istniejącą do dziś bibliotekę (por. E. Łużyniecka, „Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej”, Wrocław 1995, s. 82). - już wtedy księgozbiór był odpowiednio duży. (wymiary wnętrza pomieszczenia: 6,5 x 9 m). Do wyjątkowego powiększenia zbioru przyczynili się działający w Mogile w XV w. wybitni cystersi, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jan Szczekna, Jakub z Paradyża, Jan Taczel z Raciborza. Podobnie było w czasach renesansu i działalności opatów: humanisty Erazma Ciołka oraz Marcina Białobrzeskiego, pisarza, apologety. Ciołek przykrył wnętrze biblioteki sklepieniem sieciowym, które w 1538 roku ozdobił freskami Stanisław Samostrzelnik, mnich mogilski. Ciągłe, systematyczne wzbogacanie księgozbioru o nowe nabytki wiązało się z założonym w Mogile w 1646 roku Studium Prowincjonalnym dla cysterskich alumnów.
Więcej…